ISSN: 2147-8724
A Population Development and Density Analysis of the Neighborhoods of Polatlı (Ankara) [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2023; 11(2): 161-183 | DOI: 10.5505/jas.2023.87609

A Population Development and Density Analysis of the Neighborhoods of Polatlı (Ankara)

Bayram Tuncer, Tahir Tuncer
Ministry of National Education General Directorate of Secondary Education, Ankara, Türkiye

This study aims to analyze the relative development of the population of the District of Polatlı during the Republic Period. It also considers how change occurred in the neighborhood according to the spatial distribution of the population. This population is assessed in the study in terms of numbers, rate of increase, rural and urban conditions, age and gender structure, and the change of population density, according to neighborhood, due to twenty-five years of migration. The socioeconomic status of the population is also evaluated. Population figures in Polatlı between 1935 and 1960 were obtained from printed documents published by the State Institute of Statistics (SIS), and from data gathered from general censuses taken by TurkStat between 1965 and 2000. Data between 2010 and 2022 was obtained from the TurkStat (TurkStat, 2023) Address Based Population Registration System (ABPRS). The quantitative data obtained was converted into charts using the Excel program and supported with graphics. Population density according to neighborhood was analyzed using the “Kernel Density Method”, and maps were produced made using the program: ArcGIS 10.9. Due to consistent yearly population increase in Polatlı, as well as the district playing an increasingly important role in terms of the military, education, transportation, agriculture, industry, and trade, Polatlı has achieved provincial standards in socioeconomic terms. It is believed that the district will attract more immigrants in the future.

Keywords: Population, Population density, Density analysis, Kernel Density Method, Population development, Spatial analysis, Polatlı, Ankara

Polatlı’da Nüfusun Gelişimi ve Mahallelere Göre Yoğunluk Analizi

Bayram Tuncer, Tahir Tuncer
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Çalışma, Cumhuriyet Dönemi’nde Polatlı ilçe nüfusunun zamansal gelişimini, değişim seyrini ve mahalleler bazında nüfusun mekânsal dağılışını, yoğunluklarına göre analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede Polatlı nüfusunun miktarı, artış hızı, kırsal ve kentsel durumu, yaş ve cinsiyet yapısı, göçler ve mahalleler bazında nüfus yoğunluğunun tarihsel süreç içerisinde değişimi incelenerek nüfusun sosyoekonomik durumu değerlendirilmiştir. Polatlı nüfusuna ilişkin 1935-1960 yılları arası veriler Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yayımlanmış olan basılı dokümanlardan; 1965-2000 yılları arası TÜİK Genel Nüfus Sayımı verileri, 2010-2022 yılları arasındaki veriler ise TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden temin edilmiştir (TÜİK, 2023). Elde edilen nicel veriler Microsoft Excel programında tablolara dönüştürülerek grafiklerle desteklenmiştir. Mahallelere göre nüfus yoğunluğu “Kernel Density Metodu” kullanılarak analiz edilmiş ve ArcGIS 10.9 programında haritalamalar yapılmıştır. Polatlı’nın, askerî, eğitim, ulaşım, tarım, sanayi ve ticaret gibi şehirsel fonksiyonlarının gelişmiş olması ve bu duruma bağlı olarak yıllar içerisinde nüfusunun sürekli artması, sosyoekonomik açıdan il standartlarında bir seviyeye gelmesini sağlamıştır. Polatlı’nın, mevcut fonksiyonlarıyla gelecek dönemlerde de göç veren değil göç alan bir şehir olma özelliğini koruyacağı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nüfus, Nüfus yoğunluğu, Yoğunluk analizi, Kernel Density Metodu, Nüfus gelişimi, Mekânsal analiz, Polatlı, Ankara

Bayram Tuncer, Tahir Tuncer. A Population Development and Density Analysis of the Neighborhoods of Polatlı (Ankara). Ankara Araştırmaları Dergisi. 2023; 11(2): 161-183

Corresponding Author: Bayram Tuncer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale