ISSN: 2147-8724
Journal of Ankara Studies
Exhibition Spaces and Galleries in Ankara from 1950 to 2000 [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2022; 10(1): 93-116 | DOI: 10.5505/jas.2022.03371

Exhibition Spaces and Galleries in Ankara from 1950 to 2000

Mine Bican
Middle East Technical University, Department of Music and Fine Arts, Ankara, Türkiye

Ankara, the capital city in which the foundations of the republican ideology were laid, has exhibited the cultural identity of the contemporary Turkey through many artistic and other cultural events. Although there was reduced support for arts and culture during the multi-party period in 1946, artistic activities continued through the work of non-governmental organizations and individuals. A number of periodical publications, an analysis of personal archives of Ankara artists, and the study of oral history with gallery exhibitors, are all used in this study to identify the places in which exhibition activities were held between the years of 1950-2000. A total of 272 exhibition spaces and galleries in Ankara are considered in the study. There are 75 exhibition spaces and galleries which opened before 2000 and are still in operation. 15 of these operate as private galleries, while others are under the ownership of educational inceleninstitutions, banks, foreign cultural centers, official institutions, museums, embassies, hotels, cultural centers of municipalities and other organizations. As a result of the decrease in state support since the 1950s, the number of galleries has increased due to the initiatives gaining momentum in the 1970s, as well as the political developments and liberal economic policies of the 1980s. As artistic support and records of the formation of artistic bodies, rather than the announcing of artistic productions, only began in the 1990s, this study serves as a comprehensive reminder of the exhibition spaces and galleries whose traces have been erased from the cultural and artistic memory of Ankara.

Keywords: Artistic environments, Exhibiting, Exhibition spaces, Galleries, Ankara

1950-2000 Yılları Arasında Ankara’daki Sergi Mekânları ve Galeriler

Mine Bican
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü, Ankara, Türkiye

Cumhuriyet ideolojisinin temellerinin atıldığı başkent Ankara, modern Türkiye’nin kültürel kimliğinin belirlendiği ve aynı zamanda birçok sanat ve kültür etkinliğinin sistemli bir şekilde yaşantımıza kazandırıldığı kent olmuştur. 1946’da, çok partili dönemle birlikte, sanat ve kültür alanında devlet desteği azalmış, sanat alanı sivil kuruluşlar ve şahıslar aracılığıyla etkinliklerini sürdürmüş, kendine alan açmaya devam etmiştir. 1950 ve 2000 yılları arasında Ankara’da düzenlenen sergi etkinliklerinde kullanılan adresleri belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, çeşitli süreli yayın taramaları, Ankaralı sanatçıların kişisel arşivlerinin incelenmesi ile sanatçılar ve galericilerle yapılan sözlü tarih çalışmalarından faydalanılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan verilere göre, Ankara’daki sergi mekânları ve galerilerinin incelenen dönemdeki sayısı toplamda 272 adettir. 2000 yılı öncesinde açılmış ve günümüzde faaliyetlerini sürdürenlerin sayısı ise 75’tir. Bunların arasında ise sadece 15’i özel galeri işlevinde olup, diğerleri ise eğitim kurumlarına, bankalara, yabancı kültür merkezlerine, resmî kurumlara, müzelere, büyükelçiliklere, otellere, belediyelerin kültür merkezlerine ve diğer kuruluşlara aittir. 1950’lerden itibaren devlet desteğinin azalması sonucunda, girişimlerin 1970’li yıllarda hız kazanması ve 1980’lerde yaşanan siyasal gelişmeler ve liberal ekonomi politikaları neticesinde galerilerin sayıları artmıştır. Salt biçimde üretimlerin paylaşımına odaklanmaktan ziyade sanat piyasasının oluşumuna katkı sağlayan ve eşlik edilen süreç ise 1990’lı yıllarda belirginlik kazandığı sonucuna varılarak, Ankara kültür ve sanat belleğinde izleri silinen sergi mekânları ve galerilerine yönelik kapsamlı bir hatırlatma yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat ortamı, Sergileme, Sergi mekânları, Galeriler, Ankara

Mine Bican. Exhibition Spaces and Galleries in Ankara from 1950 to 2000. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2022; 10(1): 93-116

Corresponding Author: Mine Bican, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale