ISSN: 2147-8724
 Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. 

  Ankara Halk Müziğinin Tarihsel ve Geleneksel Temelleri [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2015; 3(1): 1-12 | DOI: 10.5505/jas.2015.36844  

Ankara Halk Müziğinin Tarihsel ve Geleneksel Temelleri

Ömer Can Satır
Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Müzik Bölümü, Çorum

Bu çalışmanın öncül amacı, Ankara’nın sahip olduğu geleneksel müzik kültürünü oluşturan tüm dinamikleri tarihsel kaynaklar ışığında belirleyerek, bu dinamiklerin birbirleriyle olan ilişkisi üzerinden yörenin müzik yaşantısını gözler önüne sermektir. Nitekim bu çalışma, belgesel tarama (doküman incelemesi) yöntemi ile durum saptamaya yönelik bilgilerin kullanıldığı, betimsel çerçevede genel durum tespitine yönelik nitel bir araştırmadır. Elde edilen bulgular ışığında, Ankara halk müziği, merkez ve çevre bağlamında, iki temel boyutta varlık göstermektedir. Merkez faktörü, içinde barındırdığı güçlü Seymen geleneği sayesinde, şehrin müzikal kimliğinin önemli bir belirleyicisi olurken, çevre faktörü Ankara halk müziğinin tek tipleşmesindeki en önemli engeldir. Tarihsel süreçte Ankara, yalnızca halk müziğinden ibaret değildir. Geçen yüzyılın başında yaşayan gayrimüslim tebaanın müzik pratikleri ile Cumhuriyeti kuran sivil ve askeri bürokrasinin Klâsik Batı müziğinden önce sahiplendikleri “alaturka musiki”nin varlığı, Ankara’nın çok kültürlü müzik yaşamını kanıtlar niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Halk müziği, Ankara halk müziği, Seymenlik geleneği, Seymen müziği, Ankara çevresi müzik geleneği


Historical and Traditional Basics of Ankara Folk Music

Ömer Can Satır
Hitit University Faculty Of Fine Arts Design And Architecture, Department Of Music, Çorum, Turkey

The primary purpose of this study is to reveal the musical life of the region through identifying all dynamics constituting the traditional music culture of Ankara in the light of historical sources and by means of the relationship of these dynamics. Hence, this study is an objective research concerning the general assessment within the descriptive framework in which information for identifying the situation via the documental screening (document review) method. In the light of obtained findings, Ankara folk music is based on two basic dimensions: central and environmental dimensions. While the central factor is an important determinant of the musical identity of the city due to the strong Seymen tradition within, the environmental factor is the most important obstacle for the standardization of Ankara folk music. Ankara is not all about folk music in the historical process. The music practices of the non-Muslim subjects lived in the beginning of the last century and the "alaturka music" embraced by the civilian and military bureaucracy prior to the Classical Western music together purport to prove the multicultural musical life in Ankara.

Keywords: Folk music, Ankara folk music, Seymen tradition, Seymen music, Musical tradition in the vicinity of Ankara


Ömer Can Satır. Historical and Traditional Basics of Ankara Folk Music. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2015; 3(1): 1-12

Sorumlu Yazar: Ömer Can Satır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
Makale Çağrısı
Derginin 16. Sayısına makale gönderimi için son tarih 15 Ağustos 2020’dir.

Duyuru
Ankara Araştırmaları Dergisi 2019 yılı özel yazı ödülünü C7. S2’de yayımlanan “Ankara’da Suriyeli Göçmenlerin Yer Seçimi Tercihlerinin İncelenmesi ve Bir Etnik Kentsel Adacık Örneği Olarak Önder, Ulubey, Alemdağ Mahalleleri” başlıklı makalesiyle Sezen Savran kazanmıştır.


2019 yılında Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yazısı yayımlanan, 35 yaş altı veya doktorasını 5 yıl içerisinde almış olan araştırmacılar arasından VEKAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir jüri tarafından seçilecek bir yazara, derginin özel yazı ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

 
Copyright © 2020 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Beyanı
Lookus & Online Makale