ISSN: 2147-8724
Suriyeli Mültecilerin Karşılaştıkları Sosyal Dışlanma ve Geliştirdikleri Direniş Taktikleri: Ankara Örneği [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(2): 281-321 | DOI: 10.5505/jas.2021.44366

Suriyeli Mültecilerin Karşılaştıkları Sosyal Dışlanma ve Geliştirdikleri Direniş Taktikleri: Ankara Örneği

Nur Pınar Diker, Olgu Karan
Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Arap Baharı’nın etkisiyle Suriye’de başlayan protesto olaylarının iç savaşa dönüşmesi sonucunda meydana gelen zorunlu göç hareketi, son dönemlerde hem Türkiye özelinde hem de uluslararası boyutta önemli bir gündem konusu hâline gelmiştir. Türkiye, uyguladığı “Açık Kapı Politikası” ile sığınma talebinde bulunan 3.6 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Suriyeli mültecilerin Türkiye’de karşılaştıkları sosyal dışlanma mekanizmalarının neler olduğu ve bunlara yönelik geliştirdikleri direnme biçimi olan “taktikleri” analiz etmektir. Bu kapsamda, Pierre Bourdieu’nun oyun kuramı ve buna bağlı olarak geliştirdiği “alan,” “habitus” ve “sermaye türleri” kavramları ile Michel de Certeau’nun gündelik hayatın keşfinde kullandığı “strateji” ve “taktik” kavramları teorik çerçeve olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında Suriyelilerin sosyal dışlanma mekanizmalarına dair öznel algılarının doğal bir ortamda gerçekçi ve bütüncül bir bakış açısıyla ortaya konulmasını sağlayan nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede Ankara’da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları Altındağ ilçesinde toplam on üç Suriyeli ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda Suriyeli mültecilerin ekonomik, mekânsal, kültürel ve sosyal hizmetlere erişim konusunda sorunlar yaşadıkları ve bu sorunların her birinin birbirleriyle yakından ilişkili olduğu, ayrıca mültecilerin sosyal dışlanma mekanizmalarına karşı direniş pratikleri ya da taktikler geliştirdikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli mülteciler, Ekonomik dışlanma, Kültürel dışlanma, Sosyal dışlanma, Mekânsal dışlanma, Sosyal hizmetler, Ankara

Social Exclusion of Syrian Refugees and Tactics of Resistance: The Case of Ankara

Nur Pınar Diker, Olgu Karan
Başkent University Faculty of Science and Letters, Department of Sociology, Ankara, Turkey

The anti-government protests that began in Syria in 2011 as part of the Arab Spring resulted in a civil war which led to over 3.6 million Syrian refugees residing in Turkey. Syrian refugees have become an important issue, both in Turkey and around the world. The main purpose of this study is to analyse the dynamics of the social exclusion of Syrian refugees in Turkey, and the tactics of resistance to this exclusion developed by the refugees. In this context, Bourdieu’s field theory and Michel de Certeau’s concepts of “strategy” and “tactics” are utilised as theoretical frameworks in the exploration of the everyday life of Syrians in the Altındağ district in Ankara, Turkey. The study adapts a qualitative research methodology, utilising face-to-face interviews with a total of thirteen Syrians living in Altındağ district in Ankara, for the expression of subjective perceptions of Syrians in everyday practices of social exclusion. The data obtained has revealed that Syrian refugees face economic, spatial, and cultural exclusion, while also experiencing hardship in accessing social services, and that these problems are closely related to one another. Morever, it was found that the refugees developed resistance practices or tactics to combat the dynamics of social exclusion.

Keywords: Syrians refugees, Economic exclusion, Cultural exclusion, Social exclusion, Spatial Exclusion, Social services, Ankara

Nur Pınar Diker, Olgu Karan. Social Exclusion of Syrian Refugees and Tactics of Resistance: The Case of Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(2): 281-321

Sorumlu Yazar: Olgu Karan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale