ISSN: 2147-8724
Ankara’da Bir Yerel Yönetim Monografisi Yöntemi Denemesi: Çankaya Belediyesi Örneği [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(2): 159-183 | DOI: 10.5505/jas.2014.76476

Ankara’da Bir Yerel Yönetim Monografisi Yöntemi Denemesi: Çankaya Belediyesi Örneği

Savaş Zafer Şahin1, Anıl Çekiç1, Alican Gözcü2
1Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
2Atılım Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Laboratuvarı

Günümüz dünyasında kentler ve yerel yönetimler hızla dönüşmektedir. Dönüşümün hızı ve niteliği, dönüşümü farklı bağlamlar ve örnek olaylara bakarak incelemeyi, irdelemeyi ve kaydetmeyi güçleştirmektedir. Farklı yerel yönetimlerin özgün deneyimlerinin sahadan gelen verilerle toplanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar hem yeni kuramsal yaklaşımların geliştirilmesini zorlaştırmakta, hem de uygulayıcılar için yeni çözümler geliştirilmesini engellemektedir. Bu anlamda, bir kişi, kurum ya da olayın farklı
boyutlarıyla belli bir dönem için derinlemesine incelenmesi anlamına gelen ve geçmişte de önemli örnekleri bulunan “monografi” türü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, bu ihtiyaçtan yola çıkılarak öncelikle yerel yönetimler için günümüz koşulları dikkate alınarak bir monografi yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem geliştirilirken, bir yerel yönetimin günümüz koşullarında bütünsel olarak anlaşılabilmesi için kavranması gereken temel alanlar belirlenmiştir. Belirlenen bu yöntemle 2010 yılında niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri kullanılarak Çankaya Belediyesi üzerine bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmayla Çankaya Belediyesi’nin 2010 yılı monografisi; dış çevre, hizmet sunumu, karar verme süreçleri, teknoloji kullanımı ve iletişim alanlarında ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yapısal dönüşüm, Monografi, Çankaya Belediyesi, Bütünsel yaklaşım, Araştırma alanı, Ankara

An Attempt of a Local Government Monography Method in Ankara: The Example of Çankaya Municipality

Savaş Zafer Şahin1, Anıl Çekiç1, Alican Gözcü2
1Atılım University Department of Political Science and Public Administration
2Atılım University Laboratory For Social and Economic Research

In today’s world, cities and local governments transform rapidly. The pace and quality of this transformation make it harder to research, scrutinize and record it through looking into different contexts and cases. Problems are faced in collecting local governments’ unique experiences with data coming from the field. These problems not only make it harder for developing new theories, but also hinder the proposal of solutions for practitioners. In this respect, monographic type of studies are needed, important examples of which can be seen in the past and which means in-depth investigation of a person, institution or an event with various dimensions within a certain period. In this
study, first of all, emanating from this need, a monographic method is developed for local governments, taking today’s circumstances into consideration. While developing this method, the main issues are determined that should be comprehended for a holistic understanding of local governments in today’s circumstances. With this method, a study was conducted in 2010, using qualitative and quantitative research methods, on the Çankaya Municipality. With this study, the Çankaya Municipality’s monograph for the year 2010 is put forward in the areas of external environment, service provision, decision-making process, use of technology, and communication channels.

Keywords: Transformation, Monograph, Çankaya Municipality, Holistic approach, Research area, Ankara

Savaş Zafer Şahin, Anıl Çekiç, Alican Gözcü. An Attempt of a Local Government Monography Method in Ankara: The Example of Çankaya Municipality. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(2): 159-183

Sorumlu Yazar: Savaş Zafer Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale