ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Rusûhî İsmâil Ankaravî Bibliyografyası [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2016; 4(1): 60-66 | DOI: 10.5505/jas.2016.08370

Rusûhî İsmâil Ankaravî Bibliyografyası

Ömer Gök
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara

Türk medeniyeti tarihine bakıldığında, bazı müelliflerin [yazarların] çok fazla eser verdikleri dikkati çekmektedir. Bu tarzda çok velut müelliflerden biri de İsmâil Ankaravî’dir. Rusûhî mahlasıyla da bilinen İsmâil Ankaravî Efendi, mevleviliğe intisap etmiş, hatta uzun bir müddet Galata Mevlevihanesi’nin şeyhliğini yapmış biri olarak, bu geleneğin yetiştirmiş olduğu önemli isimler arasında yer alır. Özellikle Mevlânâ’nın Mesnevî-i Manevî’sine yapmış olduğu şerhle “Hazret-i Şârih” unvanını alan ve ünü geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Ankaravî’nin Mesnevî şerhi dışında da birçok eseri bulunmaktadır. Bu çalışmayla, Ankaravî’nin yazmış olduğu eserler üzerine yapılmış çalışmaların (kitap, tez, makale, bildiri vb.) toplu bir şekilde ortaya konulması ve bundan sonra Ankaravî üzerine yapılacak olan çalışmalara yol gösterilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: 17. yy., İslamî edebiyat, Rusûhî İsmâil Ankaravî, Hazret-i Şârih, Bibliyografya

Bibliography of Rusûhî İsmâil Ankaravî

Ömer Gök
Ataturk Culture, Language and History Institute, Ankara

When we look at the history of Turkish civilization, it comes to our attention that certain authors have produced enormous canons of work. One of these particularly prolific authors is İsmâil Ankaravî. Also known by his pen name Rusûhî, İsmâil Ankaravî Effendi was initiated into the Mawlawi Order, becoming the sheikh of the Galata Mawlawi House for a long time and one of the important names in this tradition. In particular, he received the title of “Hazret-i Şârih” for his commentary on Masnavi, which became widely known.
However, he also wrote many other works. This study aims to present past academic research (books, dissertations, articles, papers etc.) on Ankaravî’s works as a whole in order to help future researchers.

Keywords: 17th century, Islamic literature, Rusûhî İsmâil Ankaravî, Hazret-i Şârih, Bibliography

Ömer Gök. Bibliography of Rusûhî İsmâil Ankaravî. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2016; 4(1): 60-66

Sorumlu Yazar: Ömer Gök, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale