ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Sahne Arkasından Başrole: Ankara’nın Eski Endüstri Alanı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Konser Salonu [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2023; 11(2): 251-278 | DOI: 10.5505/jas.2023.26918

Sahne Arkasından Başrole: Ankara’nın Eski Endüstri Alanı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Konser Salonu

Mehmet Saner
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni konser salonu ve koro çalışma binaları 2020 yılında özel bir etkinlikle açıldı. Böylece sadece konser salonunun otuz yıla yaklaşan proje ve yapım süreci sona ermekle kalmadı, aynı zamanda salonun bulunduğu alanın dönüşümü de en azından şimdilik tamamlanmış oldu. Bu çalışmanın amacı, konser salonunun bulunduğu alanın 19. yüzyıl sonlarından itibaren geçirdiği değişimleri Ankara’nın yakın tarihine ışık tutacak şekilde ortaya koyabilmektir. Bu anlatı kurulurken Ankara’nın neredeyse yoktan var edildiği, tamamen Cumhuriyet Türkiye’sinin modernleşme sahnesi olarak planlı bir biçimde kurulduğu ve dolayısıyla kentin son yüz yıllık tarihinin ardışık planlama süreçleri üzerinden yazılabileceği gibi kabuller çoğunlukla askıya alınacaktır. Alanın gelişimi kopuşlar yerine süreklilikler, plancı ya da tasarımcı tercihleri yerine mevcut koşulların gerektirdiği rasyonel kararlar üzerinden açıklanmaya çalışılacak ancak bu açıklamalar yetersiz kaldığı zaman askıya alınan üst anlatılara başvurulacaktır. Sonuçta, kentin en merkezi alanlarından biri olmakla ve kent için kritik işlevler yüklenmekle birlikte genellikle fark edilmeyen ve aslında kentin gündelik hayatında önemli bir yeri de olmayan bu alanın yeni konser salonuyla kentin önemli bir kültür odağı hâline gelme ihtimali tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Konser salonu, Atatürk Kültür Merkezi alanı, Ankara eski endüstri alanı, Cer atölyeleri, Ankara

From the Backstage to a Lead Role: Old Industrial District of Ankara and the New Concert Hall of Presidential Symphony Orchestra

Mehmet Saner
Özyeğin University, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Design, İstanbul, Türkiye

The new concert hall of the Presidential Symphony Orchestra and the chorus practice halls in Ankara were inaugurated in 2020 at a special event. This marked not only the end of almost three decades of project development and construction, but the transformation of the site, at least for now. The aim of this paper is to consider the recent history of Ankara to reveal the changes that shaped have this site since the end of the 19th century. Certain assumptions that Ankara was built from scratch, or that it was systematically planned and constructed as part of the plans for the modernization of Republican Turkey, or that the history of the last century could be considered as part of subsequent planning processes, will mostly be suspended when constructing this narrative. The development of this area will be considered as a process of continuities, rather than ruptures, namely rational decisions necessitated by current conditions, instead of the mere whim of planners and/or designers; and suspended meta-narratives will be referred to only when such clarifications alaremain insufficient. In conclusion, it will be discussed if the possibility of turning this area, which has always been absolutely central in the urban fabric and has always been assigned crucial functions for the city, yet never even recognized nor been an indispensable component of everyday life, can have formed the new cultural focus of today’s Ankara.

Keywords: Presidential Symphony Orchestra, Concert hall, Atatürk Cultural Center areas, Old industrial district of Ankara, Railways maintenance ateliers, Ankara

Mehmet Saner. From the Backstage to a Lead Role: Old Industrial District of Ankara and the New Concert Hall of Presidential Symphony Orchestra. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2023; 11(2): 251-278

Sorumlu Yazar: Mehmet Saner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale