ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Coğrafi İşaretli El Sanatı Ürünlerine Müzeografik Bir Yaklaşım ve Ankara Örneği [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2020; 8(2): 269-283 | DOI: 10.5505/jas.2020.27122

Coğrafi İşaretli El Sanatı Ürünlerine Müzeografik Bir Yaklaşım ve Ankara Örneği

Ayşem Yanar1, Ceren Karadeniz2
1Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzecilik Bölümü, Ankara, Türkiye

Somut ve somut olmayan kültürel mirasın; süreklilik, karşılıklı fayda ve pekiştirilme özelliklerinden hareketle bütüncül olarak korunmaları gerekmektedir. Savaş, göç, küreselleşme ve turizm gibi nedenler somut ve somut olmayan kültürel mirasın yok olması tehlikesini artırmaktadır. Bu bağlamda, somut ve somut olmayan kültürel mirası ender, ilginç ve ulusal bir durum olmaktan çıkarıp, yöresel farklılıklar gösterebilen gündelik yaşamın ve yapılı çevrelerin her noktasında bulunan ve sürekli olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kültürel değerler olarak görmek gerekmektedir. Kültür varlıklarının korunması süreci, fiziksel olarak iyi koşulları sağlamanın yanında, kültür varlığının coğrafi ve sosyo-ekonomik anlamda bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekliliğini de kapsamaktadır. Kültür varlığı ve mirasının coğrafi ve sosyoekonomik bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için coğrafi işaret kavramı gündeme gelmiştir. Coğrafi işaret, el sanatları ürünlerinin korunmasını ve belli bir standartta üretiminin sağlanmasını kolaylaştırır, diğer bölgelerde üretilen ürünlerle karışmasını önler ve yurt içinde ve yurt dışında ürünlerin kolayca tanıtılmasına olanak sağlar. Günümüzde geleneksel ve çağdaş yaklaşımlarla işlevlerini çeşitlendirmekte olan müzeler, sadece kültür varlıklarının toplanması, korunması, sergilenmesi ve eğitim amacıyla kullanılması bağlamlarında değil, aynı zamanda turistik açıdan tanınmalarını sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde göz önünde olan kurumlardır. Müze, kültürel miras yönetiminde, coğrafi işaretli ürünlerin akademik bağlamda araştırılmasında ve halklara sosyal ve ekonomik getiriler sağlanmasında önemli bir rol oynar. Müze, kültür sektöründe yaşanan gelişim ve değişimlerin birincil kaynağı ve kültürün sürdürülebilirliğine ilişkin denemelerin gerçekleştirilebileceği bir enstitüdür. Bu özelliğiyle kültürel mirasın sürdürülmesinin anahtarıdır. Çalışmada, Türkiye’deki müzelerin; coğrafi işaretli ürünlerin sergilenmesi, yorumlanması, tanıtılması ve coğrafi işaret kavramı hakkında eğitim vermek amacıyla kullanımı konularındaki geleneksel ve çağdaş yaklaşımlar Ankara ili el sanatı ürünleri özelinde örneklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, Coğrafi işaret, Müze, Müzecilik, Sürdürülebilir kalkınma, Ankara

A Museographic Approach to Geographical Indicated Handicrafts and Sample of Ankara

Ayşem Yanar1, Ceren Karadeniz2
1Ankara University Faculty of Fine Art Department of Conservation and Restoration of Cultural Properties, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Fine Arts Department of Museology, Ankara, Turkey

It is important that tangible and intangible examples of cultural heritage be integrally preserved for reasons of continuity, mutual benefit, and reinforcement. In recent years, highly significant factors such as war, migration, globalization, and tourism have revealed the fragility of cultural heritage. It is therefore essential to recognize the value of cultural heritage as a national treasure that is able to highlight regional differences, but is under constant danger of extinction. In order for cultural heritage to be preserved, the geographical and socio-economic integrity needs to be respected and benign physical conditions be provided. The main purpose of determining the geographical indication (GI) is to protect local/ traditional products (agriculture, mines, handicrafts, and industrial products etc.). GI is a way of distinguishing between local products, and those produced domestically in other regions or imported from abroad. In terms of cultural heritage, there are three important aims of GI: preserving traditional knowledge and cultural values, supporting local products and rural development, and contributing to tourism. Museums today can be seen as being institutions that are not only concerned with the preservation of cultural heritage for collecting, preserving, exhibiting, and training purposes, but also in consideration of the development and implementation of strategies that will enable them to be valuable centers of tourism. In this study, the traditional and contemporary approaches of the exhibiting, researching, introducing, and teaching of geographically indicated products of museums in Turkey are examined, and the publicity, education and research activities that are implemented with geographically indicated products are exemplified through the example of Ankara.

Keywords: Cultural heritage, Geographical indication, Museum, Museography, Sustainable development, Ankara

Ayşem Yanar, Ceren Karadeniz. A Museographic Approach to Geographical Indicated Handicrafts and Sample of Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2020; 8(2): 269-283

Sorumlu Yazar: Ceren Karadeniz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale