ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme: Ankara’daki 17 Kurumun Uygulamalarının Analizi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2018; 6(2): 167-182 | DOI: 10.5505/jas.2018.30502

Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme: Ankara’daki 17 Kurumun Uygulamalarının Analizi

Tolga Çakmak
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara

Dijitalleştirme kültürel bellek kurumlarının yatırımlarda bulunduğu süreçlerden biridir. Genel olarak analog ortamdaki kaynakların dijital kopyalarının oluşturulmasına dayanan dijitalleştirme işlemi, kültürel belleğin sunumu açısından çeşitli iş süreçlerini beraberinde getirmektedir. Çalışmanın amacı; Ankara’da bulunan ve sahip oldukları koleksiyonlara yönelik dijitalleştirme uygulamaları yapan kültürel bellek kurumlarının bu uygulamalara yönelik yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunları analiz etmektir. Bu amaç çerçevesinde kültürel bellek kurumlarındaki dijitalleştirme süreçlerine yönelik alanyazından hareketle 13 açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu geliştirilmiştir. Geliştirilen bu form farklı ölçeklerde dijitalleştirme uygulaması yapan 17 kurumdaki yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular Ankara’da yer alan bu kurumların dijitalleştirme uygulamalarını, bu konudaki karar verme süreçlerini ve gelecek öngörülerini ortaya koymuştur. Çalışma sonuçları kurumların fiziksel alan yetersizlikleri, özgün kopyanın korunması ve kaynakların erişilebilirliklerini artırmak gibi amaçlarla dijitalleştirme yaptıklarını göstermiştir. Diğer taraftan kurumların dijitalleştirme uygulamalarında ekipman yetersizlikleri, çıktı kalitesi problemleri gibi sorunlar yaşadıkları, tanımlama standardı ve koleksiyon yönetim sistemi kullanımlarının düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijitalleştirme, Dijital koruma, Dijitalleştirme süreçleri, Kültürel miras, Kültürel bellek kurumları

Digitization in Cultural Memory Institutions: Analysis of the Practices Carried Out in 17 Institutions in Ankara

Tolga Çakmak
Department of Information Management, Hacettepe University Faculty of Letters, Ankara, Turkey

Digitization is one of the processes in which cultural memory institutions make investments. The digitization process that is mostly based on creating digital copies of the analog sources generally involves various business processes in order to present the cultural memory. The aim of this study is to analyze the digitization approaches and problems that occurred during the digitization process of the cultural memory institutions in Ankara which are conducting digitization projects on their collections. For this purpose, an interview form consisting of 13 open-ended questions was developed based on the literature review about the digitization processes in these cultural memory institutions. This form was used in interviews with the specialists of 17 institutions that implemented digitization at different scales. The findings of the study revealed the digitization practices, the decision-making processes and future predictions of these institutions in Ankara. The results of the study showed that the institutions started digitization for the purposes of coping with inadequate physical space, preserving the original copy and increasing the accessibility to the sources. Moreover, it has been determined that the institutions faced problems in the digitization practices, such as equipment deficiencies, output quality problems, collection and hardware selection problems, and low level of description standard and collection management system usage.

Keywords: Digitization, Digital preservation, Digitization processes, Cultural heritage, Cultural heritage institutions

Tolga Çakmak. Digitization in Cultural Memory Institutions: Analysis of the Practices Carried Out in 17 Institutions in Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2018; 6(2): 167-182

Sorumlu Yazar: Tolga Çakmak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale