ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Koruma Planı, Niteliği ve İptaline İlişkin Gerekçeler [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 10-34

Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Koruma Planı, Niteliği ve İptaline İlişkin Gerekçeler

Mehmet Tuncer
Ankara Üniversitesi,sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara

Bu çalışmada, çeşitli sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na karşı açılan davalarda uyuşmazlık konusu edilen Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları ile planlanan yörenin tümünün çevre, ulaşım ve trafik gibi ilişkileri; plan bütünlüğü bağlamında kapsamlı bir biçimde ele alınarak, koruma-ıslah planlaması esasları ve kamu yararı açısından değerlendirilmiştir.
Bu bağlamda; Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulu kararıyla onaylanan Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Plan Notları; yenileme alanı, sit alanı, koruma alanı, etkileşim ve geçiş alanı ve tarihi ve kültürel taşınmaz
varlıklar gibi hususlar açısından irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Ulus tarihi kent merkezi, Koruma planı, Yenileme alanı, Dönüşüm, Ulus Meydanı

Ankara Historic City Centre Restoration Site Conservation Plan, its Characteristics, and Rationales for its Revocation

Mehmet Tuncer
Ankara University, Institute Of Social Sciences

This is a comprehensive evaluation of the 1: 5000 Ankara Historic City Centre Restoration Site Conservation Master Development Plan and the 1: 1000 Conservation Implementation Plans, which have become a matter of litigation against the Ankara Metropolitan Municipality, filed by various non-governmental organizations, universities, the Union of Chambers of Turkish Architects and Engineers (TMMOB) and public institutions; in terms of the environment, transportation and traffic as regards the entirety of the planned location, and the integrity of the plan, based on conservation-reclamation planning essentials and public interest.
Thus the Ulus Ankara Historic City Centre Restoration Site Conservation Master Development and Implementation Plan and Plan Notes as ratified by the Ankara Metropolitan Municipality and Conservation Board, are examined in this context in terms of restoration site, protected site, conservation site, interaction and transition sites and historic and cultural properties.

Keywords: Ankara, Ulus historic city centre, Conservation plan, Restoration site, Transformation, Ulus Square

Mehmet Tuncer. Ankara Historic City Centre Restoration Site Conservation Plan, its Characteristics, and Rationales for its Revocation. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2013; 1(2): 10-34

Sorumlu Yazar: Mehmet Tuncer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale