ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Ankara Metropoliten Alanında Bilgi Yoğun İş Hizmeti Faaliyetlerinin Lokasyon Tercihleri [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2018; 6(2): 127-144 | DOI: 10.5505/jas.2018.52523

Ankara Metropoliten Alanında Bilgi Yoğun İş Hizmeti Faaliyetlerinin Lokasyon Tercihleri

Mehmet Tahsin Şahin1, Mutlu Yılmaz1, Çiğdem Varol2
1Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Hizmet sektörünün alt sınıflarından biri olan Bilgi Yoğun İş Hizmetleri (BYİH) yarattığı yüksek katma değer ile ülke ve bölge ekonomisi için önem arz etmektedir. BYİH sektörü bilginin üretilmesi, taşınması ve dönüştürülmesini sağlamakta, bunu yaparken de en önemli çıktısı inovasyon olmaktadır. Uluslararası yazında BYİH faaliyetlerinin genellikle metropollerde yoğunlaştığı vurgulanmaktadır. Kent ekonomisine önemli katkı sağlayan sektörlerden biri olan BYİH faaliyetlerinin lokasyon tercihleri dikkate alınması gereken bir konudur. Bu çerçevede, metropol bir kent olan Ankara örneği üzerinden BYİH faaliyetlerinin dağılım, yoğunlaşma ve kümelenme örüntülerini okumak hem ulusal, hem de uluslararası yazına katkı açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda çalışma; Ankara’da mevcut BYİH firmalarının lokasyon tercihlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Ankara metropoliten alan sınırları içinde kalan BYİH firmaları üzerinden mahalle ölçeğinde adrese dayalı analizler yapılmıştır. Araştırmada kullanılan BYİH firma verileri, Ankara Ticaret Odası’ndan (ATO) elde edilmiştir. Çalışmada öncelikli olarak ArcGis programı yardımı ile BYİH firmalarının Ankara bölgesindeki mekânsal dağılım örüntüleri, BYİH faaliyet sınıflarına göre analiz edilmiştir. Daha sonra yine ArcGis programında en yakın komşuluk analizi ve kernel yoğunluk analizleri yapılmış, mesleki ve teknolojik olarak ikiye ayrılan BYİH sınıflarının kümelenme örüntüleri ortaya konulmuştur. Çalışma sonuçları BYİH firmalarının, uluslararası yazının aksine, ağırlıklı olarak merkezi iş alanı (MİA) içinde yoğunlaştığını ancak bundan farklı olarak Teknolojik BYİH faaliyetlerinin MİA dışında kalan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi yoğun iş hizmetleri (BYİH), Lokasyon, Ekonomik coğrafya, Kümelenme ve yoğunlaşma, Mekânsal analiz, Ankara

Location Preferences of Knowledge Intensive Business Services in Ankara Metropolitan Area*

Mehmet Tahsin Şahin1, Mutlu Yılmaz1, Çiğdem Varol2
1Faculty of Languages History and Geography, Ankara University, Ankara, Turkey
2Department of City And Regional Planning, Gazi University, Ankara, Turkey

The Knowledge Intensive Business Services (KIBS), a subsector of the service sector, is an important merit for every country and every region’s economy as it creates a high added value. The KIBS sector improves the production, transportation, and transformation of knowledge, thus its most important output is innovation. The location preferences of the KIBS activities, which appear as one of the crucial sectors contributing to the city economy, must be considered an important issue. The overview of the international literature, emphasizes that KIBS activities are mainly concentrated in metropolises. In this context, it is important to understand the distribution, concentration and clustering patterns of the KIBS activities at the example of Ankara metropolitan city as a contribution to the national and international literature. This paper aims to analyze the location preferences of the KIBS firms in Ankara, therefore, the address-based analysis was applied to the KIBS firms to the neighborhood scale within the metropolitan area of Ankara. The data of KIBS firms were obtained from the Ankara Chamber of Commerce (ACC). In the study which is the basis of this paper, firstly the spatial distribution patterns of the KIBS firms in the Ankara region that were analyzed according to the KIBS activity subclasses with the ArcGis software program. Then, clustering patterns of the two KIBS subclasses; Professional and Technological KIBS were presented by applying the nearest neighborhood analysis and kernel density analysis in ArcGis program. These results show contrary to the overview of the international literature that the KIBS firms are predominantly concentrated in the central business district (CBD), however technological KIBS activities, are concentrated in Technology Development Zones outside the CBD.

Keywords: Knowledge Intensive Business Services (KIBS), Location Preferences, Economic Geography, Clustering and Concentration, Spatial Analysis

Mehmet Tahsin Şahin, Mutlu Yılmaz, Çiğdem Varol. Location Preferences of Knowledge Intensive Business Services in Ankara Metropolitan Area*. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2018; 6(2): 127-144

Sorumlu Yazar: Mehmet Tahsin Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale