ISSN: 2147-8724
Ankara Kent Çeperinin Önemli Bir Parçasının Değişen Karakteri: İmrahor Vadisi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2019; 7(2): 343-353 | DOI: 10.5505/jas.2019.21548

Ankara Kent Çeperinin Önemli Bir Parçasının Değişen Karakteri: İmrahor Vadisi

Fulya Sınacı Özfındık
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kayseri

Ankara kent çeperinin önemli bir bölümünü kapsayan İmrahor Vadisi, peyzajı ve diğer doğal özellikleri ile kentin ekolojik dengesinin korunmasında kritik bir role sahiptir. Vadi uzun süredir kentin en önemli ekolojik alanlarından biri olarak kabul edilmiş ve vadiyi yeşil sistemin parçası olarak korumak kentin ilk planından itibaren öncelikli kararlardan olmuştur. Ancak, son dönem planlama politikalarının ve uygulamalarının etkisi ile vadinin doğal özelliklerini hızla kaybettiği görülmektedir. Makale, İmrahor Vadisinde meydana gelen değişimleri Ankara kent çeperinde gerçekleşen dönüşümlerin güncel bir örneği olarak araştırmaktadır. Makalenin amacı, vadinin değişen sürecini analiz etmek ve bu süreci etkileyen faktörleri tespit etmektir. Literatür araştırmasına ve alanda yapılan görüşmelere dayanılarak, 2000’li yılların ortasından itibaren uygulanan plan revizyonlarının, piyasa güçlerinin ve spekülatif baskıların vadideki gerilimleri artıran ve yoğun yapılaşmanın önünü açan esas nedenler olduğu ifade edilebilmektedir. Yeşil kuşak düzenlemelerinin, koruma odaklı arazi politikalarının ve üst ölçekli ekolojik sistemleri dikkate alan plan yaklaşımlarının ve kararlarının önemi bu çalışmada ayrıca vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kent çeperi, Kentsel büyüme, Yeşil kuşak, İmrahor Vadisi, Ankara

Changing Characteristics of a Significant Part of the Urban Fringe in Ankara: İmrahor Valley

Fulya Sınacı Özfındık
Erciyes University, Department of City and Regional Planning, Kayseri, Turkey

İmrahor Valley, which covers a significant part of the urban fringe in Ankara, has a crucial role in conserving the ecological balance of city with its landscape and other natural features. The valley has long been considered as one of the most important ecological areas of the city and protecting the valley as part of green system has been a primary objective since the first plan of city. However, the valley has rapidly lost its natural characteristics under the effects of recent planning policies and implementations. This article investigates the changes in İmrahor Valley as a contemporary example of the transformations at the fringe of Ankara. The aim of this article is to analyze the changing process of the valley and to determine the factors affecting this process. In the light of previous literature, researches and interviews, it is seen that the plan revisions since the mid-2000s, market forces and speculative pressures have been the main drivers that increase the tension in the valley and pave the way for construction. The importance of greenbelt regulations, protective land policies and the plan decisions taking into account the upper-scale ecological systems are also emphasized in the article.

Keywords: Urban fringe, Urban growth, Greenbelt, İmrahor Valley, Ankara

Fulya Sınacı Özfındık. Changing Characteristics of a Significant Part of the Urban Fringe in Ankara: İmrahor Valley. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2019; 7(2): 343-353

Sorumlu Yazar: Fulya Sınacı Özfındık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale