ISSN: 2147-8724
Bir Öğrenme Ortamı Olarak Müze Atölyeleri [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2019; 7(2): 399-413 | DOI: 10.5505/jas.2019.92486

Bir Öğrenme Ortamı Olarak Müze Atölyeleri

Kader Karadeniz Akdoğan, Emel Durmaz, İlayda KİMZAN, Dilek Acer
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Araştırmanın amacı müzelerdeki çocuk atölyelerinin öğrenme ortamı olarak incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması deseni kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu Ankara ilinde bulunan ve çocuk atölyesi olan toplam 7 müzeden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak atölye ortamlarında kullanılmak üzere araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Buna ek olarak müze ve / veya atölye sorumluları ile görüşme amacıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Gözlem ve görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucunda, fiziksel çevre koşulları açısından atölye ortamlarının genellikle yeterli olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, özel gereksinimli bireylerin atölye ortamlarına katılımını sağlayacak düzenlemelerin eksik olduğu görülmüştür. Atölye ortamlarında donanım unsurlarının (masa, sandalye, vb.) çoğunlukla yeterli olduğu saptanmıştır. Teknolojik donanım açısından hemen hemen tüm atölyeler uygun kaynaklara sahiptir. Sarf malzemeleri (farklı renk, doku, boyutta kağıtlar, fırçalar, boyalar, açık uçlu materyaller, vb.) açısından ise atölyelerde kullanılan materyaller değişkenlik göstermekte fakat gelişimsel uygunluk açısından tartışma yaratmaktadır. Müze atölyelerinin 4 tanesinde eğitim programının bulunduğu ve 5 tanesinde atölye sorumlusu olduğu görülmüştür. Atölye ortamlarının erişilebilirlik açısından uygun donanıma sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Müze, Müzede eğitim, Atölye, Erken çocukluk, Öğrenme ortamı, Ankara

Museum Workshops as a Learning Environment

Kader Karadeniz Akdoğan, Emel Durmaz, İlayda KİMZAN, Dilek Acer
Ankara University Faculty of Educational Sciences, Department of Preschool Education, Ankara, Turkey

The purpose of this study is to examine children museum workshops as learning environments. This study was conducted through the use of case study qualitative research methods. The study group consisted of a total of 7 museums in Ankara which have children workshops. A semi-structured observation form, developed by the researchers, was used as a data collection tool in the workshop environments. In addition to this, semi-structured interviews were held with museum and / or workshop educators. According to analysis of the data obtained from observations and interviews, it was found that, in terms of physical environmental conditions, workshop environments were generally sufficient. However, it has been observed that the arrangements to ensure the participation of individuals with special needs in workshop environments are inadequate. That said, equipment such as tables, chairs etc. were found to be generally adequate in workshop environments, and in terms of technological equipment, almost all workshops were found to have appropriate resources. In terms of expendable materials, such as different colored, textured and sized papers, brushes, crayons, open ended materials etc., the materials used in the workshops vary, but their developmental appropriateness is questionable. It was seen that 4 of the museum workshops have educational programs, and 5 of them have workshop educators. It was seen that the workshop environments have suitable equipments in terms of accessibility.

Keywords: Museum, Education in Museums, Workshops, Early childhood, Learning environment, Ankara

Kader Karadeniz Akdoğan, Emel Durmaz, İlayda KİMZAN, Dilek Acer. Museum Workshops as a Learning Environment. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2019; 7(2): 399-413

Sorumlu Yazar: Kader Karadeniz Akdoğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale