ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Ankara Siteler Mobilya Bölgesinin Tasarım Odaklı Sorunlarına Bölgesel bir Çözüm Olarak Tasarım Merkezi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(1): 55-69 | DOI: 10.5505/jas.2021.78941

Ankara Siteler Mobilya Bölgesinin Tasarım Odaklı Sorunlarına Bölgesel bir Çözüm Olarak Tasarım Merkezi

Adem Varol1, Gülçin Cankız Elibol2
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Nevşehir, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Ankara, Türkiye

Mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu ekonomik değer Türkiye için oldukça önemlidir. Yapılan bu çalışma, mobilya endüstrisinde yer alan firmaların tasarım odaklı sorunlarına alternatif bir çözüm önerisi getirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın konusunu Türkiye’nin en köklü mobilya merkezlerinden biri olan Ankara’da yer alan Siteler mobilya üretim bölgesi oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, Siteler bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli 344 firmanın yetkililerine yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, firmaların büyük bir çoğunluğunun tasarım faaliyeti içinde bulunmasına rağmen, çok az firmanın tasarım birimine sahip olduğu ve profesyonel tasarım personeli istihdam ettiği tespit edilmiştir. Katalog, internet veya fuarlarda görülen ürünlerden esinlenilerek yeni tasarım elde etme yoluna giden firmaların da çoğunlukta olduğu saptanmıştır. Son üç yıl içinde çok fazla yeni ürün piyasaya sunmalarına karşın, firmaların tamamına yakınında, firmaya ait bir patent veya faydalı model belgesi bulunmadığı; araştırmaya alınan firmaların en az üçte ikisinde, firmaya ait bir tasarım tescil belgesinin de bulunmadığı ve tasarım ödülü alınmadığı belirlenmiştir. Tasarım odaklı sorunların yoğun olduğu tespit edilen bölge için araştırmacı tarafından ‘tasarım merkezi’ önerisi getirilmiş; firmaların çok büyük bir çoğunluğunun böyle bir çekirdek birime çok ihtiyaç duyduğu da belirlenmiştir. Tasarım merkezinin hem firmalar özelinde hem de Siteler bölgesi genelindeki birçok faaliyet için katkısının önemli olacağı öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tasarım faaliyeti, Mobilya, Tasarım merkezi, Siteler, Ankara

A Design Center as a Regional Solution to the Design-Oriented Problems of the Ankara Siteler Furniture Zone

Adem Varol1, Gülçin Cankız Elibol2
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Faculty of Fine Arts, Department of Interior Architecture, Nevşehir, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Department of Interior Architecture and Environmental Design, Ankara, Turkey

The economic value created by companies operating in the furniture industry is very important for our country. This study aims to offer an alternative solution to the design-oriented problems of these companies. The subject of the research is the Siteler furniture production area in Ankara, which is one of Turkey’s best established furniture areas. In the study, officials of 344 small and mediumsized companies operating in the Ankara-Siteler region were surveyed in person. As a result of the research, it was found that although the vast majority of firms are involved in design activities, very few of them have a design department and employ professional design staff, and that the companies who claimed that they used original designs are actually inspired by the products they have seen in catalogs, internet and fairs. Although companies have introduced numerous new products into the market during the last three years, it has been determined that almost all companies do not have a patent and utility model certificate, and at least two-thirds have not received a design award with a design registration certificate. A “design center” proposal was made by the researcher for the region where design-oriented problems were found to be most common, and the vast majority of companies stated that such a core unit was urgently required. It has been observed that a design center would make a significant contribution both to private companies and to all activities throughout the Siteler region.

Keywords: Design activity, Furniture, Design centre, Siteler, Ankara

Adem Varol, Gülçin Cankız Elibol. A Design Center as a Regional Solution to the Design-Oriented Problems of the Ankara Siteler Furniture Zone. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(1): 55-69

Sorumlu Yazar: Adem Varol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale