ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Etnik Yemek ve Göçmenlerin “Ev”i Arayışları: Ankara Çankaya’daki Etnik Restoranlar Örneği [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2024; 12(1): 21-39 | DOI: 10.5505/jas.2024.94547

Etnik Yemek ve Göçmenlerin “Ev”i Arayışları: Ankara Çankaya’daki Etnik Restoranlar Örneği

Zeynep Serap Tekten
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Çalışma, Ankara Çankaya’da bulunan etnik restoranların kullanıcıları olan göçmenler ve kendileri de göçmen olan etnik restoran işletmecileri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelere dayanarak ulusötesi bir alan olarak etnik restoranları ve burada sunulan yemeklerin göçmenler için anlamını araştırmayı amaçlamıştır. Çalışma sonucunda ulaşılan bulgular, göçmenlerin Ankara’daki yeni yaşamlarına adapte oluşları ve buradaki kalıcılıklarını sürdürme çabalarında yemeğin ve etnik yemek sunan restoranların anlamının ve rolünün çeşitli veçhelerine işaret etmiştir. Ankara’da yaşayan göçmenler için etnik restoranlar, yalnızca yemek ihtiyaçlarını karşılayan mekânlar değil, aynı zamanda kültürel özlem giderme, sosyal bağlar kurma ve kimlik ifadesi sağlama gibi rollere sahiptir. Göçmenler, bu restoranları hem anavatanlarını hatırlatan bir sığınak hem de yeni sosyal çevreler oluşturma ve kültürel kimliklerini ifade etme alanı olarak kullanmaktadırlar. Dolayısıyla bu restoranların ve burada sunulan yemeklerin anlamı büyüktür. Bu bulgulara dayanarak makale, bu restoran kullanıcılarının kendi uluslarının veya etnik gruplarının yemeklerini sunan restoranlarda gastronostaljiye dayalı bir “evde gibi hissetme” temasına odaklanmıştır. Bu mekânlar, başta yemek olmak üzere, sesin, kokunun ve mekânda bulunan diğer objelerin de katkıda bulunduğu evi hatırlatan bir ortam olarak kurgulanmaktadır. Çalışmanın bulgularının ikinci ana teması ise bu restoranlar aracılığı ile “ev sahibi” olarak hissetmektir. Katılımcılar, kendi uluslarından ve etnik gruplarından olmayan kişileri bu restoranlara götürerek “kendi mekânlarında olma” hissiyatına işaret etmişlerdir. Bu anlamda bu restoranlar, göçmenlerin ev özlemlerini gidermelerinin yanı sıra kendi kültürlerine ait yemekleri ve kültürel atmosferlerini de tanıtabildikleri mekânlardır.

Anahtar Kelimeler: Etnik yemek, Etnik restoran, Gastronostalji, Yemek kültürü, Çankaya, Ankara

Ethnic Food and Immigrants’ Search for “Home”: Ethnic Restaurants in Çankaya, Ankara

Zeynep Serap Tekten
Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Letters, Department of Sociology, Ankara, Türkiye

The aim of this study is to consider ethnic restaurants in Çankaya, Ankara, as being a transnational space, as well as the significance for immigrants of the dishes served. The findings of the study, which are based on semi-structured interviews with the immigrant customers and restaurateurs of these ethnic restaurants, demonstrate the meaning and role of food and ethnic restaurants in how immigrants adapt to their new lives in Ankara by maintaining a permanence in their new city. For participants of the study, ethnic restaurants are not just places that satisfy their hunger, but which also play cultural and social functions and provide a form of self-identity. It can be said that immigrants use these restaurants in two ways: as a refuge that reminds them of their homeland, and as a space for the creation of new social networks and the expression of their cultural identities. The article uses these findings to explore the theme of ‘feeling at home’, which comes from a form of ‘gastro-nostalgia’ created by the taste and smells of the national or ethnic food served in the restaurants, as well as from the familiar objects and decorations. The second main theme that is seen from the findings is the feeling of being a ‘host’ through these restaurants. Participants expressed a sense of ‘being in their own space’ when they bring guests who are not from their own nation or ethnic group to these restaurants. In this sense, through these restaurants, immigrants can play an active role in introducing a piece of themselves, namely their food and cultural atmosphere, to others.

Keywords: Ethnic food, Ethnic restaurants, Gastro-nostalgia, Food culture, Çankaya, Ankara

Zeynep Serap Tekten. Ethnic Food and Immigrants’ Search for “Home”: Ethnic Restaurants in Çankaya, Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2024; 12(1): 21-39

Sorumlu Yazar: Zeynep Serap Tekten, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale