ISSN: 2147-8724

Yayın Politikası

Yayın Politikası

Ankara Araştırmaları Dergisi, Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (VEKAM) altı ayda bir yayımlanan hakemli, süreli yayın organıdır.

Amaç ve Kapsam
Ankara Araştırmaları Dergisi, bilimsel yöntemlerle Ankara’nın kentsel unsurlarına dair yeni veriler ortaya koyan farklı disiplinlerden akademik çalışmalar için bir platform oluşturmayı ve bu çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
Dergi, Ankara kentinin tarihsel, kültürel, siyasal, ekonomik gelişimini, jeolojik dönüşümünü ve günümüz kentsel sorunlarını farklı disiplinlerin kendi bilimsel yöntem ve yaklaşımlarıyla ortaya koyan, tartışan, özgün araştırma makalelerine ve görüş yazılarına yer vermektedir.

Yayın Sıklığı
VEKAM’ın 2013 yılında Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi bünyesinde yayımlamaya başladığı Ankara Araştırmaları Dergisi, 2014’ten itibaren Koç Üniversitesi bünyesinde yayın hayatına devam etmektedir. Dergi, Haziran - Aralık aylarında ve düzenli olarak yılda iki sayı yayımlanmaktadır.  

Yayın Dili
Dergiye Türkçe ya da İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir. Türkçe makaleler TDK Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uygun yazılmış olmalıdır.

Ücretlendirme
Ankara Araştırmaları Dergisi makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiç bir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti ödemezler.

İntihal Denetimi
Ankara Araştırmaları dergisi bilim kurulu ve yayın kurulu tarafından kabul edilen tüm çalışmalar yardımcı programlar (iThenticate ve TurnitIn gibi) aracılığıyla intihal denetiminden geçmektedir. İntihal denetimi sonucunda ortaya çıkan eşleşmeler incelenir ve inceleme sonucuna göre makale ile ilgili intihal raporu oluşturulur. Bu rapor doğrultusunda yazarlardan çalışmalarındaki ilgili bölümlere ilişkin düzeltme yapmaları istenebilir ya da çalışma yayın sürecinden çıkarılabilir. Gerekli durumlarda çalışmaların benzerlik raporları da hakemlere iletilerek hakemlerden bu konuda bir değerlendirme yapmaları istenebilir.

Çalışmalarda intihal yapıldığı tespit edildiğinde dergi editörü gerekli yaptırımlarda bulunma yetkisine sahiptir. Bu gerekçeyle çalışmalar yazar(lar)ına iade edilebilir. Yayımlanmış bir yazı hakkında doğacak intihal şüphesinde, Ankara Araştırmaları Dergisi, çalışmaya ilişkin geri çekme işlemlerini uygular ve gerekli soruşturmayı başlatarak ilgili kurum ve mercilere, dergiyi tarayan dizinlere durumu bildirir.

Geri Çekme Politikası
Ankara Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların yayın süreçlerinin bütünsel ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Dergi, güvenilir ve özgün değeri bulunan çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Ankara Araştırmaları Dergisi yayın politikaları doğrultusunda yazarların ve Editör Kurulunun, yayın sürecindeki çalışmaların geri çekilmesiyle ilgili bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar şunlardır:

Yazarlar, yayımlanmış, hakem sürecinden geçerek kabul edilmiş, erken görünüme alınmış ya da değerlendirme aşamasındaki çalışmalarıyla ilgili geri çekme işlemlerini dergi editörüyle iletişimde bulunarak gerçekleştirmelidir.

Değerlendirme aşamasındaki bir çalışmanın geri çekilmesi için yazarlar, geri çekme taleplerini gösteren bir belge hazırlayıp her bir yazarın ıslak imzasıyla imzalanmış ve taratılmış halini dergi editörlüğüne elektronik posta yoluyla iletmelidir. Yazarlar bu durumdaki çalışmalarını, Editör Kurulu tarafından gerekli onay verilmedikçe, başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

Ankara Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, Dergide yayımlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir yazıya dair telif hakkı ihlali ya da etik olmayan bir durum şüphesinin oluşması halinde çalışma hakkında incelemelerde bulunabilir.

İncelemeler sonucunda değerlendirme aşamasındaki bir yazıda telif haklarına ya da araştırma etiğine uygun olmayan bir durum tespit edildiği takdirde ilgili çalışma yayın sürecinden geri çekilerek yazar(lar)a gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Editör Kurulunun, yayımlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif hakları ihlali ya da araştırma etiğine uygun olmayan bir durum tespit etmesi halinde aşağıdaki geri çekme ve bildirim işlemlerini gerçekleştirir.

• Elektronik ortam üzerinden erişilen çalışma başlığının önüne "Geri Çekildi:" ibaresi eklenir.
• Elektronik ortam üzerinde yer alan Öz ve Tam Metin bağlantıları yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, varsa yazarların bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayımlanır. Geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.
• Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.

Erken Görünüm
Ankara Araştırmaları Dergisi’ne gönderildikten sonra değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar, bilimsel bilginin güncel bir şekilde yayılması amacıyla elektronik ortamda, DOI (Digital Object Identifier) numaralarıyla ve erken görünümde kullanıcı erişimine sunulur.

Erken görünümde yayımlanan çalışmalar Editör kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayımlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayımlanacak son sürüm olmayabilir. Çalışmaların yayımlanacak halinde küçük düzenlemeler yapılabilir.

DOI Numarası
Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların, tanımlanmasına, resmi ve özgün kopyasına erişilmesine olanak sağlayan bir erişim adresidir. Ankara Araştırmaları Dergisi, yayın süreçlerinin ardından kabul alan çalışmalara DOI numarası atar ve çalışmanın elektronik ortamdaki resmi bilgilerini güvence altına alır.

Gizlilik Beyanı
Yazarların kayıt ve makale gönderim aşamalarında paylaştıkları her türlü bilgi derginin amaçları için özel olarak kullanılacak, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Değerlendirme
Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilecek olan makaleler, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün olmalıdır. Makalenin daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış olması ya da   sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gereklidir.

Yayımlanan makalenin sorumluluğu yazara aittir. Makaledeki hiçbir görüş ve düşünce dergiye, editörlere, hakemlere veya yayıncı olan Koç Üniversitesi-VEKAM’a yüklenemez.
Basımı uygun bulunan makalelerin derginin hangi sayısında yayımlanacağına editörler karar verir.

Derginin hakemli makaleler bölümünde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, “Kör hakem” yöntemiyle değerlendirilmektedir. Editörler tarafından incelenen ve değerlendirilmesi uygun bulunan makaleler, iki ayrı hakeme gönderilmektedir.  İki hakemin görüş ayrılığı durumunda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulmaktadır.

Hakemler, kendilerine yöneltilen yayınları 3 hafta içerisinde belirtilen kriterlere göre değerlendirdikten sonra, dönüş yapmakla yükümlüdürler. Hakem bu süre içerisinde değerlendirmeyi gerçekleştirmediği takdirde, editörler, hakemden makaleyi çekerek üçüncü ve/veya dördüncü hakeme makaleyi yönlendirir.

Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan hakem raporuna göre düzeltme istenmesine ya da makalenin reddedilmesine karar verilir.
Reddedilen makalelerin, gerekçesi yazarlarına bildirilir.

Düzeltme istenen makaleler, hakem raporları (hakem isimleri belirtilmeksizin) ve editör notları ile birlikte sistem aracılığıyla yazarlarına iletilir. Yazar istenen düzeltmeleri gerçekleştirdikten sonra sisteme tekrar yükler ve makale ilgili hakeme/hakemlere yeniden iletilir. Süreç, ilgili hakemin yazar tarafından yapılan düzeltmeleri değerlendirmesi ve basılabilir onayına kadar devam eder. 

Hakem görüşleri editörlere nihai karar konusunda sadece görüş belirtir. Nihai karar sadece editörlere aittir.

Derginin görüş makaleleri bölümünde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, derginin editörlerince değerlendirilir. Editörler gerek görürlerse makale hakkında ilgili hakemlerin değerlendirmesini alıp yazarlardan gerekli düzelmeleri isteyebilir ya da makaleyi reddedebilirler.

Dergiye gönderilen makalelerin yayın sürecinin 6 ay içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Hakem ya da editörler tarafından yazardan / yazarlardan makalelerinde revizyon istedikleri tarih ile yazarın/yazarların düzeltmeleri yaptıkları tarih arasındaki süre 6 aylık süreye dâhil edilmemektedir.

Telif Hakkı Bildirimi
Yazarlar, makalelerinin telif hakkını Koç Üniversitesi-VEKAM’a devretmekle yükümlüdür. Koç Üniversitesi-VEKAM makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır.
Yazarların,

  • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmiş hakları,
  • Makalelerini ticari amaçlar dışında kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
  • Yazarın kitaplar ve dersler gibi sonraki çalışmalarında, derginin kaynakçada belirtilmesi şartıyla, makalenin tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı ve
  • Makale künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde kullanma hakkı saklıdır.

Yazarlar "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini imzalayarak Dergi Yönetim Sistemindeki başvuru adımlarından 10. adımda “Dosya Kategori” seçeneğinden Telif Hakkı Devir Formu’nu seçerek imzalanmış ve taranmış formu sisteme yükleyip editörlere iletmek zorundadırlar. Bu formu aynı zamanda basılı olarak "Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Pınarbaşı Mah. Şehit Hakan Turan Sok. No:9 Keçiören-Ankara, TÜRKİYE" adresine göndermeleri gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formu’nu iletmeyen yazarların makaleleri yayımlanmayacaktır.

Açık Erişim Politikası
Ankara Araştırmaları Dergisi yayınlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Ankara Araştırmaları Dergisi aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda Ankara Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.

Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. Bu lisans yayınlanan tüm makalelere, veri setlerine, grafik ve eklere kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır.  Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesine teşvik eden bir yaklaşımdır. Ankara Araştırmaları Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanında katma değer sağlamaktadır.

Kullanım
Ankara Araştırmaları Dergisi açık erişim sağlama politikası bağlamında kaynak göstermek koşuluyla kullanılabilir, çoğaltılabilir ve paylaşılabilir.

Derginin resmî web sayfası ankaradergisi.org’dur. Okuyucular derginin önceki sayılarında yayımlanan makalelere buradan ulaşabilir. Yayımlanmış makaleler içerisinde tam metin tarama yapabilirler. Derginin basılı kopyasını Yapı Kredi Yayınları (YKY) satış noktalarından edinmek mümkündür.

Kütüphanelerin açık erişimli Ankara Araştırmaları Dergisi’ni süreli yayın koleksiyonlarında bulundurmaları ve dergi içeriğine herhangi bir erişim kısıtlaması uygulamamaları önerilir.

Bu dergide yayımlanan tüm makaleler Creative Commons (CC BY) tarafından lisanslanır.

Yayın Etiği
Ankara Araştırmaları Dergisi; yürütülen tüm süreçlerde ve  Yazar, Hakem, Editör, Yayıncı ve Okuyucu sorumlulukları bağlamında yayın etiğine ilişkin uluslararası bir standart olarak kabul gören Committee on Publication Ethics’in (COPE) politikalarını benimsemekte ve yönergelerini takip etmektedir.

Araştırma Etiği
Ankara Araştırmaları Dergisi, insan ve hayvan haklarının korunması kapsamında ulusal ve uluslararası etik kural ve ilkelere tam uygunluk prensibini benimsemiştir. Ankara Araştırmaları Dergisi’nde değerlendirmeye alınan makalelerde, aşağıda belirtilen maddeler uyarınca söz konusu araştırmalar için Etik Kurul Onayı gerekmektedir:

  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
  • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar

Ankara Araştırmaları Dergisi, yazar, editör ve hakemlere ilişkin fikrî mülkiyet haklarını korumakla yükümlü olduğu gibi; değerlendirilen çalışmalarda kullanılan, üçüncü şahıslara ya da kurumlara ait olan her türlü fikir ve sanat eserleri ile ilgili telif hakları düzenlemelerine uygun yayın yapmayı etik sorumluluk olarak benimsemiştir.

Yasal/Özel İzin Belgesi Alınması
Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalarda yazarlar, makalenin “yöntem” bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışma yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan "Bilgilendirilmiş onam formu (informed consent form)" aldıklarını belirtmek zorundadır.

Yazarlar, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden “izin belgesi” almalı ve makalede izin aldıklarını belirtmelidirler. Aynı zamanda yazarlar, fikri mülkiyet hakları üçüncü şahıs ya da kuruluşlara ait olan telif hakkı korumalı eserlerde, eser sahibinden kullanıma ilişkin  “izin belgesi” almalı ve makalelerinde  izin aldıkları kurumu ya da kişiyi ve izin  tarihini belirtmelidirler.

Kişisel Verilerin Korunması
Ankara Araştırmaları Dergisi’nde değerlendirilen çalışmalarda gerçek kişilere ait kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altındadır. Yayın Kurulu, makalelerde çalışma yapılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetme hakkına sahiptir.

Makale Gönderimi
Yazarların makalelerini, JournalAgent çevrimiçi dergi yönetim sistemindeki yönlendirmeleri takip ederek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Ankara Araştırmaları Dergisi’ne makale göndermek isteyen yazarların aşağıda verilen yazım kurallarını dikkatlice incelemeleri ve Makale Şablonu üzerinde tam metnini hazırlayarak sisteme yüklemeleri önerilir. Makalelerin verilen şablon üzerinde hazırlanıp gönderilmiş olması, değerlendirme sürecinin yönetiminin hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi açısından önem taşımaktadır.

Yazım Kuralları
Sayfa Düzeni
A4 Dikey
Kenar Boşlukları (4 kenardan 2 cm)
Tablo ve şekiller dâhil en fazla 50 sayfa olmalıdır.

Font
Times New Roman

Makale Başlığı
13 Punto (Bold)
Makale başlığı Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde verilmelidir.
Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük olarak yazılmalıdır.

Öz
9 Punto,
İki tarafa yaslı,
150-300 kelime arasında yazılmalıdır.

Anahtar Sözcükler
9 Punto,
En az 5 en fazla 7 anahtar kelime, ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

Abstract
Öz ile aynı özelliklerde ve italik olarak yazılmalıdır.

Keywords
9 Punto,
En az 5 en fazla 7 anahtar kelime, ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

Birinci Düzey Ana Başlık (Giriş)
Birinci düzey ana başlıklar 11 punto, kalın (bold) ve düz (regular) olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalı ve metne ortalanmalıdır.

İkinci Düzey Alt Başlık
İkinci düzey alt başlıklar 11 punto, kalın ve düz olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük harfle, ilk paragraf ile aynı hizada (sola dayalı) yazılmalıdır.

Üçüncü Düzey Alt Başlık
Üçüncü düzey alt başlıklar 11 punto, kalın ve düz olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalı; metin, başlıktan sonra iki nokta kullanılarak aynı satırda devam etmelidir.
Makale metni Times New Roman ve 10 punto olmalıdır.

Tablolar
Tablo numarası ve açıklaması tablonun üzerinde verilmelidir. 'Tablo' yazısı ve numarası 10 punto, bold ve düz olmalı,  tablo numarası romen rakamıyla verilmelidir. Tablo açıklamaları 10 punto olmalı, baş harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo verilerindeki açıklamalar (varsa) tablonun altında Not olarak yazılmalıdır.
Tablo göndermeleri mutlaka metin içerisinde (Tablo 2) yapılmalıdır.

Şekiller
Makalede grafik, harita, resim, fotoğraf, vb. şekiller kullanılacaksa, açıklaması şeklin altına yazılmalı ve tümü şekil adı altında verilmelidir.  'Şekil' yazısı ve numarası bold  ve italik olmalıdır. Şekil açıklamaları 10 punto olmalı ve özel isimler dışında baş harfleri küçük yazılmalıdır.

Şekil göndermeleri mutlaka metin içerisinde (Şekil 3) yapılmalıdır.

Şekil kaynağı mutlaka şekil açıklamasının altında 10 punto ve düz yazıyla verilmeli ve kaynak bilgisi, kaynakça bölümünde, kurallara uygun bir şekilde verilmelidir.

Şekillerde kullanılacak görsel malzemenin çözünürlüğü en az 300 DPI olmalıdır.

Alıntılar
Kelime sayısı 40'dan az ise alıntılar tırnak içinde verilmelidir.
Kelime sayısı 40'dan fazla ise alıntılar ayrı bir paragrafta, tırnak kullanmadan metnin solundan bloklanarak verilmelidir.

Kaynakça
Metin içi göndermeler, ve kaynakça American Psychological Association (APA) 7. edisyon kurallarına uygun olarak düzenlenmiş olmalı ve kaynakça alfabetik düzende verilmelidir. APA 7. Edisyon için bkz.: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
Her bir kaynaktaki ikinci ve sonraki satırlar girintili, 4. harf altına gelecek şekilde verilmelidir.

Kaynakça Oluşturma Örnekleri:

Kitaplar
 
Karaca, E. (2008). Türk basınında kalem kavgaları. Bizim Kitaplar.

Metin içindeki gönderme: (Karaca, 2008, s. 12)

 

Kitap İçerisinde Bölüm

McGowan, B. (2006). Seçkinler ve kapıkulları. H. İnalcık ve D.Quataert
(Ed.). Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik ve sosyal tarihi (1600 –
1914) (Cilt 2) içinde (s.761-884). Eren Yayıncılık.
Metin içindeki gönderme: (McGowan, 2006, s.763)

Çeviri Kitaplar

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye’nin doğuşu (M. Kıratlı, Çev.). Türk
Tarih Kurumu.

Metin içindeki gönderme: (Lewis, 2000, s. 12)

Makaleler

Demir, S. (2012). Kültürel bellek, gelenek ve halk bilimi müzeleri. Milli Folklor
    Dergisi, 12(24), 184-193.

Metin içindeki gönderme: (Demir, 2012, s.190)

Elektronik Makaleler

Kaçar, D. (2010). Ankara, a small town, transformed to a nation’s capital.   
Journal of Planning History, 9(1), 43-65.
https://doi.org/10.1177/1538513209359869

Metin içindeki gönderme: (Kaçar, 2010, s. 52)

Tezler

Ertuğrul, Z. (2007). Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi mimarlarından Muzaffer
     Bey: Eserleri ve sanat anlayışı (Tez no 211494) [Doktora  tezi, Anadolu
Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-dmmlSZB6i16Vyi_SW453pKx674uAydAliNGpwBKiE8T

Metin içindeki gönderme: (Ertuğrul, 2007, s.123)

Bildiriler

Aktüre, S. (1994). Tarih içinde Anadolu kenti mekânsal yapı çözümlemelerine
ilişkin bazı gözlem ve öneriler. F. B. Yıldırım (Yay. Haz.). Kent tarihçiliği:
    kent tarihleri atölyesi, 5-6 Mart 1994 içinde (s. 46-51). Toplu Konut İdaresi,    
Tarih Vakfı.

Metin içindeki gönderme: (Aktüre, 1994, s. 48)

Arşiv Belgeleri

Ankara Şer’iye Sicilleri [AŞS.]. (18/M/1202[Hicri]). (Defter No: 178, Hüküm
No: 5). El Yazmaları ve Nadir Eserler Koleksiyonu, Millî Kütüphane
Mikrofilm Arşivi [MKMA], Ankara.

Metin içindeki gönderme: (AŞS., 178/5, MKMA)

Cevdet, Dahiliye Fonu [C.DH.]. (28/L/1211 [Hicri]). (Dosya No: 126, Gömlek
No: 6297), TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı
Arşivi (BOA), İstanbul.

Metin içindeki gönderme: (C.DH., 126/6297, BOA)

Fotoğraflar

[Ulus Şehir Bahçesi fotoğrafı]. (1933). Fotoğraf ve Kartpostal Koleksiyonu 
(Envanter No: 2059). Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları    
Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Ankara.

Metin içindeki gönderme: (Ulus Şehir Bahçesi, 1933)

 

Memduh Biraderler. (1927). Ankara Palas [fotoğraf]. Asır Proje Arşivi, Ankara.

Metin içindeki gönderme:(Memduh Biraderler, 1927)

Gazeteler

Ziya Hurşit. (1339, 21 Ağustos [Hicri]). Ankara ve Ankaralıların istidadı.
Hâkimiyet- i Milliye, 894, s.1.

Metin içindeki gönderme: (Ziya Hurşit, 1339, s.1)

 

Yazarı olmayan gazete yazısı:

Otobüs bilet ücretleri [ilan]. (1943, 26 Şubat). Ulus, s.6.
Metin içindeki gönderme:(“Otobüs bilet ücretleri,” 1943, s.6)

Gazete Kupürleri

Arda Kitabevi [ilan]. (1949, 6 Ocak). [Ulus gazetesi kupürü]. Yazarın
nüshası.
Metin içindeki gönderme:(“Arda Kitabevi,” 1949)

Planlar

Egli, E. ve Schneer, K. (Çizen). (1932). Koçzade Hanı projesi M 1:50
[Plan]. (Dosya No: Fevzipaşa Cad. 2720 ada, 24 parsel; plan no:17).
Altındağ Belediyesi Arşivi, Ankara.

Metin içindeki gönderme:(Egli ve Schneer, 1932, Plan no:17)

Görüşme kayıtları
Okuyucular kişisel iletişimlerdeki bilgilere ulaşamadıkları için kişisel iletişim yoluyla elde edilen aktarımlar kaynakçaya dâhil edilmez; yalnızca metinde gönderme olarak verilir. 
Metin içerisinde gönderme: (Ahmet Yılmaz, kişisel iletişim, 24 Mart 2022)

 

Web Sayfaları

UNESCO. (2013). World Heritage list. http://whc.unesco.org/en/list
Metin içindeki gönderme:(UNESCO, 2013)

Hızlan, D. (2023, 26 Aralık). Edebiyat matineleri. Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dogan-hizlan/edebiyat-matineleri-42381567
Metin içindeki gönderme:(Hızlan, 2023)

NOT: APA 7. basımkurallarına göre 20 yazara kadar kaynakçada yazarların tamamı belirtilir. 21 yazarlı ve daha fazla yazarı olan eserlerde ilk 19 yazar verilir, ardından üç nokta konulur ve son yazar eklenir.
Göndermelerde ise üç ve daha fazla yazarlı eserlerde ilk yazar verilerek diğerleri için ve diğ.” kullanılır.

Örnek:

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. ve
Ulusay, N. (2005). Çok tuhaf çok tanıdık. Metis.

Metin içerisinde gönderme:(Abisel ve diğ., 2005, s.22)

LookUs & Online Makale