ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Ankara’daki (İş Bankası) İkramiye Evleri [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(1): 51-73

Ankara’daki (İş Bankası) İkramiye Evleri

Umut Şumnu
Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Ankara, Turkey

1930’lu yıllardan başlayarak yaklaşık 40 yıl boyunca, Türkiye’de barınma/konut kültürünün oluşmasında ve gelişmesinde önemli bir üretim olarak karşımıza çıkan ikramiye evlerinin mimarlık tarih yazımı içerisinde fazlasıyla görmezden gelindiğinin altı çizilebilir.
İkramiye evleri, çoğunlukla kamu yapıları ya da egemen anlatıya yalnızca ideolojik “fayda” sağlayacak çok az sayıda sivil mimarlık yapısı üzerinden dillendirilen ana akım mimarlık tarih yazımı içerisinde ihmal edilmiş bir alandır. İkramiye evleri, devletin sunduğu
bir barınma kültürü üzerinden aktarılan geleneksel anlatı içerisinde dışarıda kalmış/bırakılmıştır.
Bu kapsamda, çalışma, Türkiye’de ikramiye evleri sürecini araştırmayı ve özellikle İş Bankası’nın Ankara’da ürettiği yapılar üzerinde sürecin gelişimine bakmayı hedeflemektedir. İş Bankası; tasarruf teşvik ikramiyelerinin başlatıcısı olması ve bu sürecin en köklü ve
güçlü kurumlarından biri olarak ortaya çıkması, ayrıca süreç içerisinde nicelik ve nitelik bakımından özgün mimari yapılar ortaya koymasından dolayı çalışmanın konusu olarak seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sivil mimarlık, Konut kültürü, Barınma kültürü, Modern ev, Ankara, Banka ikramiye evleri, İş Bankası ikramiye evleri

Lottery Houses (İş Bank) in Ankara

Umut Şumnu
Başkent University, Faculty Of Fine Arts, Design And Architecture, Ankara, Turkey

The importance of (savings incentive) lottery houses that emerged in the late 1930’s and served for nearly fourty years as tools in the formation and development of Turkey’s accommodation/habitation culture has been largely ignored in architectural history. The
mainstream historic accounts based mostly on public buildings or a minimum of civil architectural constructions that may only serve an ideological “benefit” for the dominant narrative, have disregarded the field of lottery houses. Lottery houses have stayed/keptout of the traditional narrative based on the accommodation culture proposed by the state.
Thus, this study aims to investigate the lottery houses process in Turkey, and look at the development of that process, as regards particularly the buildings produced by İş Bank in Ankara. İş Bank was chosen as the subject, as it was the originator of the savings incentive lottery house plans and it has emerged as one of the most well-established and powerful institutions in the process, producing architectural constructions distinctive both in terms of quality and quantity.

Keywords: Civil architecture, Habitation culture, Accommodation culture, Modern housing, Ankara, Bank lottery houses, İş Bank lottery houses

Umut Şumnu. Lottery Houses (İş Bank) in Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(1): 51-73

Sorumlu Yazar: Umut Şumnu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale