ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Jeoturizm ve Sürdürülebilirlik: Kızılcahamam – Çamlıdere Jeoparkı Örneği [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(2): 203-215 | DOI: 10.5505/jas.2014.93584

Jeoturizm ve Sürdürülebilirlik: Kızılcahamam – Çamlıdere Jeoparkı Örneği

M. Sercan Gürsay1, Gül Güneş2
1Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Yönetimi Abd, Ankara
2Atılım Üniversitesi, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Ankara

Jeoturizm, günümüzde en çok talep gören özel ilgi turizmi türlerinden biridir. Diğer yandan iyi yönetilmeyen turizm, destinasyonlar üzerinde olumsuz ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkiler ortaya koyabilmektedir. Bu nedenle tüm turizm türlerinin sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde yönetilmesi oldukça önemlidir. İlk kez 1987 yılında “Ortak Geleceğimiz” isimli raporda değinilen ve kalkınmanın temeli olan sürdürülebilirlik kavramının; sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik şeklinde üç boyutu bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Kızılcahamam - Çamlıdere Jeoparkı örneğinde sürdürülebilir turizme yönelik uygulamaları değerlendirmektir. Bu kapsamda, yerel ilgi gruplarının jeopark alanının yönetiminde sürdürülebilir turizm yaklaşımının önemi konusundaki görüşleri belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda veriler; yazılı kaynaklardan (literatür taraması), gözlem ve görüşme (mülakat) yoluyla toplanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, Kızılcahamam – Çamlıdere Jeoparkı’nda turizmin sürdürülebilirliği açısından; fiziki ve yasal koruma, yönetim, yetişmiş kalifiye eleman, sürdürülebilir finansal kaynak, yerel katılım ve eğitim konularında eksiklikler tespit edilmiştir. Söz konusu bu eksikliklerin ise, UNESCO GGN (Global Geopark Network) kriterleri dikkate alınarak giderilmesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Jeoturizm, Jeopark, Sürdürülebilirlik, Kızılcahamam, Çamlıdere.

Geotourism and Sustainability: The Kızılcahamam – Çamlıdere Geopark Case

M. Sercan Gürsay1, Gül Güneş2
1Atılım University, Instituteof Social Sciences, Department of Tourism Management, Ankara, Turkey
2Department of Tourism And Hotel Management, Atılım University, Ankara, Turkey

Today, geotourism is one of the popular types of special interest tourism. On the other hand, poorly managed tourism can have some negative economic, environmental and socio-cultural impacts on destinations. Therefore, all types of tourism should be managed with a sustainable approach. The concept of sustainability, which had been first introduced in 1987, in the Report entitled “Our Common Future” as a fundamental of development, and has three dimensions of social, economic and environmental aspects. The purpose of this study is to evaluate sustainable tourism practices in Kızılcahamam - Çamlıdere Geopark. In this context, local stakeholders’ opinion on the importance of sustainable tourism in the management of the geopark area is determined. The qualitative method was used in this study. Data were collected through review of the related literature, observation and in-depth interviews. As a result of the study, physical and legal deficiencies in the protection and the management of the geopark area were identified. The lack of trained and qualified work force, sustainable financial resources, local participation, and education are the other major issues in terms of sustaining geotourismin Kızılcahamam - Çamlıdere Geopark. These deficiencies can be corrected under the UNESCO GGN (Global Geopark Network) criteria.

Keywords: Geotourism, Geopark, Sustainability, Kızılcahamam, Çamlıdere

M. Sercan Gürsay, Gül Güneş. Geotourism and Sustainability: The Kızılcahamam – Çamlıdere Geopark Case. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2014; 2(2): 203-215

Sorumlu Yazar: M. Sercan Gürsay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale