ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2021
1.
Editörden
From the Editor
Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur
Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
Muhtelif İşlerin Kentsel Dönüşümü: Çinçin Bağları Saha Notları Üzerinden Eleştirel Bir Çerçeve
The Urban Transformation of Diverse Works: A Critical Framework that Uses Fieldnotes Regarding Çinçin Bağları
Gülşah Aykaç
doi: 10.5505/jas.2020.20982  Sayfalar 187 - 213

3.
Üzümün Mirası: Ankara’nın Şarap Üretim Tarihine Dair Sosyokültürel ve Mekânsal Bir Çözümleme
A Legacy of Grape: A Socio-Cultural and Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production History
José Duarte Ribeiro, Duygu Cihanger Ribeiro, João Santos Duarte
doi: 10.5505/jas.2020.29494  Sayfalar 215 - 251

4.
Ankara (Tiftik) Keçilerinin Yitiriliş Öyküsünden Bir Kesit
A Section from the Story of Losing the Angora Goats
Senem Gönenç
doi: 10.5505/jas.2020.40412  Sayfalar 253 - 267

5.
Coğrafi İşaretli El Sanatı Ürünlerine Müzeografik Bir Yaklaşım ve Ankara Örneği
A Museographic Approach to Geographical Indicated Handicrafts and Sample of Ankara
Ayşem Yanar, Ceren Karadeniz
doi: 10.5505/jas.2020.27122  Sayfalar 269 - 283

6.
Ankara Çayı Örneğinde Kentsel Alanlardaki Akarsuların Ekolojik Çerçevede İrdelenmesi
An Ecological Status Analysis of Urban Streams Using the Example of Ankara River
Zeynep Çetiner, Şükran Şahin
doi: 10.5505/jas.2020.88528  Sayfalar 285 - 303

7.
Ankara İli Yenimahalle İlçesinde Bulunan Müstakil Konutların Korunmasına Yönelik Bir Değerlendirme
An Assessment for the Preservation of the Detached Houses in Yenimahalle District of Ankara
Reha Can Yılmaz, Özlem Sağıroğlu
doi: 10.5505/jas.2020.79663  Sayfalar 305 - 322

8.
Ankara’nın Azizi Martir Platon
Saint Plato, the Martyr of Ankara
Pınar Serdar Dinçer
doi: 10.5505/jas.2020.15238  Sayfalar 323 - 335

9.
Ankara’da Katolik Ermenilere Ait Son Şapel ve Cemaatin Fransız Kilisesi’ne İntikali
The Last Armenian Catholic Chapel in Ankara and Transmission of its Community to the French Church
Aved Avedis Aydınyan Kelleci
doi: 10.5505/jas.2020.24085  Sayfalar 337 - 359

10.
Sümerbank’tan Gima’ya: Ankara’da Mağazacılığın Mekânsal Dönüşümü
From Sümerbank to Gima: The Spatial Transformation of Merchandising in Ankara
Umut Şumnu
doi: 10.5505/jas.2020.69672  Sayfalar 361 - 380

GÖRÜŞ YAZISI
11.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. Yılında Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandanlık ve Meclis Reisliği Mühürleri
On the 100th Anniversary of the Grand National Assembly of Turkey, Supreme Military Command and President of the Assembly Seals of Mustafa Kemal Pasha
Murat Turan
doi: 10.5505/jas.2020.52724  Sayfalar 381 - 388

12.
Ercüment Ekrem Talu’nun Yazılarında Ankara
Ankara in the Works of Ercüment Ekrem Talu
İsmail Alper Kumsar
doi: 10.5505/jas.2020.06978  Sayfalar 389 - 402

LookUs & Online Makale