ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Ankara Kalesi, Hatipoğlu Konağı İçin Yeniden İşlevlendirme Önerisi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2015; 3(1): 54-77 | DOI: 10.5505/jas.2015.84803

Ankara Kalesi, Hatipoğlu Konağı İçin Yeniden İşlevlendirme Önerisi

Aydanur Yenel
Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü

Ulus Kale bölgesi, başkent Ankara’nın tarihsel çekirdeğini oluşturan ve eski yerleşmenin tarihi yapılarını barındıran en önemli kentsel odaktır. Kaleiçi’nin günümüzdeki konumu, doku olarak büyük değişimler geçirmiş olmasına rağmen, tarihsel süreklilik, geçmişin izleri, anıtlar, fiziksel değerler devam etmekte olup kentin geleneksel bölümüne hizmet vermektedir.

Bu makalenin amacı, Angora (Ankara) tarihsel kent merkezi içinde inşa edilen, kültür mirası Hatipoğlu Konağı’nın varlığını sürdürebilmesi için fiziksel olarak geleneksel özellikleri korunurken, günümüz şartlarına uygun biçimde sürdürülebilirliği, kullanıcı ihtiyaçları ile konfor koşulları da sağlanarak, geleceğe, restorasyon ilkeleri doğrultusunda onarılıp nasıl aktarılabileceğinin ortaya konulmaya çalışılmasıdır.

Geleneksel özelliklerini koruyan tarihi dokunun ve Hatipoğlu Konağı’nın korunması kapsamında; kalenin fiziksel dokusu incelenip, sokak-parsel-yapı ilişkileri ile yapıların mimari özellikleri irdelenmiştir. 1929 kadastral haritalarından yararlanılmakla birlikte, elde edilen kaynaklar da değerlendirilerek Hatipoğlu Konağı’nın geçirdiği aşamalar verilmiş ve tüm bu çalışmalar yapının restitüsyon ve restorasyon kararlarını yönlendirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Ulus, Kale, Mimari, Miras, Koruma, Restorasyon

Re-use Adaptation Proposal for Hatipoğlu Mansion in Ankara Citadel

Aydanur Yenel
Atılım University Faculty of Fine Arts Department of Arc.

Ulus Citadel region is the most significant urban focus which consitutes the historical core of the capital Ankara and which locates the historical buildings of the old settlement. Although the current position of Kaleiçi has undergone tremendous changes in its configuration; histocial continuity, the marks of the past and physical values continue while, at the same time, they serve to the traditional part of the city.

The purpose of this article is to present how Hatipoglu mansion’s could transfer to the future while its traditional speciality is preserved, it is sustainability suited to present conditions by providing comfort conditions with user’s needs to be repaired in accordance with restoration principle in order to continue cultural heritage Hatipoglu mansion’s existence which has been built in the historical city center of Angora (Ankara).

Within the scope of Hatipoglu mansion’s preservation and its historic fabric which is preserved its traditional specialties; the street- parcel- structure relationships and building’s architectural specifications have been examined after investigating castle physical texture. Phases that Hatipoglu mansion’s has been experienced was given while evaluating obtained sources and using 1929 cadastral map, all these works have been directed to restitution and restoration decisions of the structure.

Keywords: Ankara, Ulus, Citadel, Architecture, Heritage, Conservation, Restoration

Aydanur Yenel. Re-use Adaptation Proposal for Hatipoğlu Mansion in Ankara Citadel. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2015; 3(1): 54-77

Sorumlu Yazar: Aydanur Yenel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale